Countdown to Christmas # 3 | November favourites â„️

Hello today is december 3 ❄️

My new planner for 2018 !!

I was looking for a planner like this one a while back and I finally found it on Tk-Maxx.

This planner is divided in two parts, the diary where I can write what to do every day of the month (the pages are different in each month) and the part of the notes that has beautiful places to write inpirating phrases or tasks to do.

My lipstick for winter

Nyx cosmic metals

Revlon metallic

I love metallic lipstick for winter!!

Ultra contour palette

Makeup revolution London

I love this colours!!

Follow me | Instagram | Store Instagram | Etsy

Advertisements

7 thoughts on “Countdown to Christmas # 3 | November favourites â„️

  1. I received the contour palette in my advent calendar and I am loving it! I see why it’s on your favourites. That Diary is perfect, I have been looking for something like this for a while now!xo

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s